Política de privacitat

  1. Política de privacitat

Parròquia Sant Joaquim informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament  i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser obtingudes per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web, així com de les dades personals de què disposi Parròquia Sant Joaquim, obtingudes per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, Parròquia Sant Joaquim garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  1. Recollida, finalitat i tractament de dades

Parròquia Sant Joaquim té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es pot fer,  enviant un missatge per correu electrònic o omplint els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Parròquia Sant Joaquim serà considerada com a responsable del tractament de les dades obtingudes pels mitjans que acabem de descriure.

Al seu torn, Parròquia Sant Joaquim informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades obtingudes comprèn: l’atenció de sol·licituds presentades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, així com la tramesa d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la informació i accessos no autoritzats, mentre existeixi la relació comercial i fins a cinc anys després d’haver cessat, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

  1. Comunicació d’informació a tercers

Parròquia Sant Joaquim informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament que haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableixi el Reglament General (UE) 2016/679.

  1. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari siguin objecte de tractament o siguin conservades per part de Parròquia Sant Joaquim, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se per mitjà de comunicació escrita a l’adreça següent:  Carrer Cultura 28, 08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, o enviant un missatge per correu electrònic a: ctatquimjaume@gmail.com, aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en tots dos  casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que vulgui exercir.

Haurà d’exercir els drets l’usuari, el seu hereu o una persona autoritzada com a  representant legal de l’autoritzat. En aquest cas caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que els seus drets han estat vulnerats.